Admitere Masterat

Advertising and Digital Communication

Prezentare generală / General presentation

Misiune/ Obiective:
Masterul oferă cursanților, în termenii competenţelor profesionale, posibilitatea de a dobândi cunoștințe și de a-și forma abilități de lucru în diferite domenii precum noile tehnologii, advertising, comunicare vizuală, strategii de branding online, studii critice în media și publicitate în contextul unei lumi a comunicării globale.

Programul oferă un model integrator al comunicării publice în limba engleză pentru a permite cursanților încadrarea cu succes pe o piață a muncii dinamică. Pentru acest scop, studenților li se va facilita practica în domeniul publicității, al noilor tehnologii, comunicării audio-video, pregătindu-i, astfel, pentru o lume în plin proces de digitalizare. În acest sens, propunem cele mai recente concepte, teorii, aplicații şi metode fundamentale ale ştiinţelor comunicării şi ale studiilor de media („Media Studies”), în contextul globalizării schimbului social de informaţii.

Masteranzii noştri vor avea ocazia să contribuie teoretic sau aplicat la dezvoltarea unor domenii sub-reprezentate în cercetare, precum studiile de performance, campanii globale de comunicare, studiul antropologic al consumatorilor, cultura televiziunii și lumea digitală etc.

Masterul anglofon „Advertising and Digital Communication” se adresează absolvenţilor studiilor de licență de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (orice specializare) și în egală măsură studenţilor bursieri Erasmus, absolvenţilor facultăţilor cu profil sociologic, umanist sau artistic (comunicare, marketing, filologie, limbi străine, ştiinţe sociale, politice, administrative, teatru, arte plastice etc), cu condiţia să aibă competențele necesare comunicării în limba engleză la nivel cel puțin mediu.

Cursuri (selecție):
● Strategii de branding și publicitate online [Branding strategies and digital advertising]
● Studii critice în media și publicitate [Critical Media and Advertising Studies]
● Marketing Digital [ Digital Marketing ]
● Globalizare vs. adaptare în campaniile de comunicare publicitară [Globalization vs. adaptation in communication campaigns]
● Comportamentul consumatorilor în mediul online [Consumer’s behaviour in online ]
● Copywriting [Copywriting]
● Strategii de comunicare în e-commerce [Communication strategies in e-commerce]

This MA Programme is organized and hosted by the Faculty of Journalism and Communication Studies of the University of Bucharest. It is endorsed by Government Decision no. 581/2013 on Accreditation of university master degree programs. The new name of this MA Programme, Advertising and Digital Communication, was approved by the ARACIS Council on 29.10.2020 https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/11/29.10.2020Hotarari-ale-Consiliului-ARACIS.pdf

Mission / Objectives
The MA program provides the students the knowledge and professional skills in various fields such as new technologies, advertising, visual communication, online branding strategies, media studies, and media and advertising – in the context of global business communication.

Our program offers an integrated model of English language public communication in order to enable students to successfully tackle a dynamic labor market. Students will be oriented for internships in advertising, new technologies, audio-video communication, thus preparing them for a professional world undergoing an accelerated digitization process. In this respect, we propose the newest theories, applications, and methods of communication sciences and media studies in the context of globalization of social exchange of information.

The MA students have the opportunity to contribute theoretically or through practical applications to the development of skills and areas under-represented in research, such as performance studies, global communication campaigns, consumer anthropology, television culture and the digital world, etc.

Courses
The curriculum contains both basic disciplines of communication, such as Effective Communication Issues, Qualitative Research in Communication, Critical Media and Advertising Studies, and courses addressing the specificity of digital communication in the field of advertising. Some of the latter are Branding strategies and digital advertising, Visual rhetoric. An introduction, Digital Copywriting Techniques, Anthropological perspectives on consumer’s behavior, Globalization vs. adaptation in communication campaigns, New media and (New) Political Communication, etc.

The English language Master program „Advertising and Digital Communication” addresses graduates of the Faculty of Journalism and Communication Sciences, Erasmus scholarship students, graduates of sociological, humanistic or artistic faculties (communication, marketing, philology, foreign languages, social sciences, political sciences, administrative, theater, fine arts, etc.), provided they have the necessary skills to communicate in English at least at a medium (B2) level.

Admitere 2023 / Admission 2023

Examenul de admitere al masteratului de Advertising and Digital Communication (Publicitate și Comunicare Digitală) constă într-un test lingvistic evaluat cu admis/respins și un proiect de cercetare (sau aplicativ) scris care va fi prezentat în timpul unui interviu (proba orală).

 1. Testul de limba engleză

Pentru abilitățile lingvistice de comunicare se va accepta un certificat de limbă de tip CEFR (cel puțin B2, preferabil C1 sau C2) sau studii academice absolvite în limba engleză. Candidații care nu au un astfel de document vor susține un test înaintea prezentării proiectului. Acest test, notat cu admis/respins constă într-o temă scurtă de rezolvat în 15 minute. Atât prezentarea proiectului (interviul), cât și evaluarea abilităților de comunicare lingvistică se vor petrece în aceeași zi. 

 1. Proiectul

Acest proiect reprezintă o propunere de cercetare sau un proiect aplicativ pe o temă a profilului masterului.

Candidații vor veni cu o propunere de proiect de cercetare sau proiect aplicativ în următoarele domenii: publicitate, mass media, noile tehnologii, comunicare audio-vizuală etc. Lucrarea (nu mai lungă de 10000 de caractere, cu spații sau 1500 cuvinte) ar trebui să fie scrisă în limba engleză respectând aceste reguli de editare: Times New Roman, caracter de 12, 1,5 spațiu între rânduri, centrat, formatul A4. Proiectul trebuie să respecte standardele academice de editare și citare (APA 7th edition).

https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

Proiectul trebuie să respecte structura:

 • Motivația alegerii temei proiectului;
 • Relevanța temei pentru domeniul masterului;
 • Obiectivele esențiale ale proiectului;
 • Metodologia cercetării și selecția corpusului (metoda considerată adecvată pentru proiectul propus precum analiza de discurs, interviul, focus-grupul etc.)
 • Descrierea proiectului aplicativ; Posibile rezultate ale proiectului ce pot fi implementate ulterior;
 • Concluzii
 • Bibliografie.

Evaluarea lucrării va avea în vedere literatura științifică utilizată, metodologia folosită și soluțiile propuse (sau explicarea proiectului aplicativ) și, nu în ultimul rând, citarea corectă a bibliografiei. Lista referințelor bibliografice reprezintă doar o sugestie, orice sursă științifică este binevenită.

 1. Interviul

Candidatul va prezenta motivele alegerii participării la programul de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau de proiect practic. Aceasta se va desfășura în limba engleză, pentru a dovedi cunoașterea limbii străine. Este recomandabil ca la prezentarea proiectului, candidații să aibă pregătită și o prezentare utilizând programe precum Microsoft PPT, Prezi, Canva etc

The admission exam of the Advertising and Digital Communication Master programme consists of a linguistic test graded admitted/rejected and a written research project  (or applied project) that will be presented during an interview.

 1. The linguistic test.

For the language communication skills there will be accepted a language certificate on CEFR (at least B2, preferably C1 or C2) or academic studies graduated in English. The candidates who do not have such a document, will be subjected to a test before presenting the project. This test, graded admitted/rejected, will consist in a brief topic to be solved in 15 minutes. Both the project presentation (the interview) and the evaluation of language communication skills will take place on the same day.

 1. The project: 

This project represents a research proposal or an applied project on a topic of the master profile. The project will be submitted at the registration.

Candidates shall advance a proposal of a research or applied project in the following fields: advertising, mass media, new technologies, audio-video communication a.s.o. The paper (no longer than 10000 characters, without spaces or 1500 words) shall be written in English according to the following editing rules: Times New Roman, 12, 1,5 space between lines, justify, A4 format. The project must comply with the academic standards of editing and quotations (APA 7th edition). It is not necessary to present a finalized project, but a proposal.

https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

The project should follow this structure:

 • Reasons (motivation) for the chosen topic;
 • Relevance of the topic for the master field;
 • The main objectives of the project;
 • Methodology of research and sample selection (the method considered adequate for this proposal such as discourse analysis, interview, focus group a.s.o.)
 • Description of the applied project;
 • Possible results likely to be implemented afterwards;
 • Possible results likely to be implemented afterwards;
 • Conclusions.
 • References (Apa7th edition)

Project assessment will take into consideration the literature review, the proposed methodology and solutions (or the explanation of the applied project), and last, but not least, the right quotations of references. The list of references should be seen as possible suggestions, any other scientific source being welcome.

 2.The interview (the project presentation):

The candidate will state the main reasons for joining the Master programme and will present the paper/ project in front of the exam commission. The interview will be conducted in English in order to prove the linguistic skills. It is recommended that candidates should prepare a presentation by using different programs such as Microsoft PPT, Prezi, Canva a.s.o.

Bibliografie selectivă / References

 • Balaban, Delia și Szambolics, Julia (coord.), 2021, Social Media Influencerii și rolul lor publicitar, 2021, București, Tritonic.
 • Barker, D., Barker, M. Bormann, Nicholas F., & Zahay, D. (2022). A Strategic Approach. Social Media Marketing. Cengage Learning.
 • Belch, Michael & Belch, George, 2021, Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communication perspective, 2021, 12th edition, Boston, McGraw-Hill Irwin.
 • Branding, M. (2021). Social Media Marketing. The Complete Online Business, Social Media Agency and Personal Brand Workbook for Beginners to Turn your Online Presence into a Money Making Machine. Independently published. E-book.
 • Ritzer, George, 2011, Mcdonaldizarea societății (ediția a 2-a), București, Ed. Comunicarea.ro. (cap 1, cap. 10).
 • Russel, J. Thomas W. şi Lane, Ronald, 2001, Advertising a Framework, New Jersey: Prentice Hall, 1st edition. Cap. 5.ʺ International Advertisingʺ, pp. 308-321.
 • Springer, Paul, 2009, Ads to Icons: How Advertising Succeeds in a Multimedia Age, Kogan Page Publishers, London g Strategy and Analysis", pp. 41-52.şi “Market Positioning Strategy” pp.52-58;
 • White, Roderick, 2000, Advertising, 4rth edition, London, McGraw-Hill, cap. 3 (ʺManaging the Client-Agency Relationshipʺ), pp. 26-41.
Coordonatorul masterului / Programme Director
conf.univ.dr. / Associate Professor PhD. Mădălina Moraru
madalina.moraru@fjsc.ro

Plan Advertising and Digital Communication 2021-2022

Plan ADC 2022-2024