Admitere Masterat

Sesiunea IULIE 2024. Studii universitare de masterat

Calendar de admitere

Înscrieri online: 1.07-16.07.2024

Examene orale: 22.07-24.07.2024

Final admitere: 31.07.2024

Locuri disponibile pentru toate programele de masterat

Probe de admitere la programele de masterat:

PMAV – Producție Multimedia și Audio-Video: un proiect de cercetare sau aplicativ (produs) din profilul programului masteral (probă scrisă) și susținerea proiectului (probă orală)

 

JT – Jurnalism Tematic: un eseu motivațional privind dezvoltarea profesională prin intermediul acestui program de master (probă scrisă) și analiza unei informații din actualitatea socială, politică sau culturală prin prisma mai multor elemente structurante (probă orală) 

 

MIM – Managementul Instituțiilor Media: un proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral (probă scrisă) 

 

MPC – Modă, publicitate, consum

1) Eseu motivational, 3-4 pagini

2) Interviu in fata comisiei in care candidatul isi va sustine eseul si va raspunde intrebarilor adresate din partea comisiei

 

ADC – Advertising and Digital Communication

Examenul de admitere al masteratului de Advertising and Digital Communication (Publicitate și Comunicare Digitală) constă într-un test lingvistic evaluat cu admis/respins și un proiect de cercetare (sau aplicativ) scris care va fi prezentat în timpul unui interviu (proba orală).

 1. Testul de limba engleză

Pentru abilitățile lingvistice de comunicare se va accepta un certificat de limbă de tip CEFR (cel puțin B2, preferabil C1 sau C2) sau studii academice absolvite în limba engleză. Candidații care nu au un astfel de document vor susține un test înaintea prezentării proiectului. Acest test, notat cu admis/respins constă într-o temă scurtă de rezolvat în 15 minute. Atât prezentarea proiectului (interviul), cât și evaluarea abilităților de comunicare lingvistică se vor petrece în aceeași zi.

 1. Proiectul

Acest proiect reprezintă o propunere de cercetare sau un proiect aplicativ pe o temă a profilului masterului.

Candidații vor veni cu o propunere de proiect de cercetare sau proiect aplicativ în următoarele domenii: publicitate, mass media, noile tehnologii, comunicare audio-vizuală etc. Lucrarea (nu mai lungă de 10000 de caractere, cu spații sau 1500 cuvinte) ar trebui să fie scrisă în limba engleză respectând aceste reguli de editare: Times New Roman, caracter de 12, 1,5 spațiu între rânduri, centrat, formatul A4. Proiectul trebuie să respecte standardele academice de editare și citare (APA 7th edition).

https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

Proiectul trebuie să respecte structura:

 • Motivația alegerii temei proiectului;
 • Relevanța temei pentru domeniul masterului;
 • Obiectivele esențiale ale proiectului;
 • Metodologia cercetării și selecția corpusului (metoda considerată adecvată pentru proiectul propus precum analiza de discurs, interviul, focus-grupul etc.)
 • Descrierea proiectului aplicativ; Posibile rezultate ale proiectului ce pot fi implementate ulterior;
 • Concluzii
 • Bibliografie.

Evaluarea lucrării va avea în vedere literatura științifică utilizată, metodologia folosită și soluțiile propuse (sau explicarea proiectului aplicativ) și, nu în ultimul rând, citarea corectă a bibliografiei. Lista referințelor bibliografice reprezintă doar o sugestie, orice sursă științifică este binevenită.

 1. Interviul

Candidatul va prezenta motivele alegerii participării la programul de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau de proiect practic. Aceasta se va desfășura în limba engleză, pentru a dovedi cunoașterea limbii străine. Este recomandabil ca la prezentarea proiectului, candidații să aibă pregătită și o prezentare utilizând programe precum Microsoft PPT, Prezi, Canva etc.

 

CRU – Comunicare și resurse umane

1) Probă scrisă. Eseu de motivație (2-3 pagini) care se depune la înscriere.

Eseul va cuprinde următoarele elemente: prezentarea candidatului/candidatei (studii, stagii de practică/internship, activități de voluntariat), argumente în favoarea opțiunii pentru programul de master, posibile teme de cercetare/analiză organizațională care ar putea fi dezvoltate în cadrul studiilor, bibliografie selectivă de specialitate.

2) Probă orală. Prezentarea eseului de motivație.

 

CCPRP – Campanii de comunicare în publicitate și relații publice

1) Proba scrisă, depusă la înscriere: un eseu motivational de aproximativ 2-3 pagini, care sa contina argumente pentru care candidatul isi doreste admiterea la acest program masteral.

1) Interviu in fata comisiei in care candidatul isi va sustine eseul si va raspunde intrebarilor adresate din partea comisiei

 

MDS – Médias, développement et société

1) Probă scrisă:  Eseu de motivație (2-3 pagini) care se depune la înscriere.

Eseul va cuprinde următoarele elemente: prezentarea candidatului/candidatei (studii, stagii de practică sau de internship, experiență profesională, activități de voluntariat), argumente în favoarea opțiunii pentru programul de masterat, posibile teme practice/de cercetare care ar putea fi dezvoltate în cadrul studiilor, bibliografie selectivă de specialitate.

2)Probă orală: probă de verificare a cunoștințelor de limbă franceză

3) Proba orală: Prezentarea eseului de motivație

Criteriile de evaluare la proba orală: competenţa lingvistică, prezentarea convingătoare a eseului de motivație.

N.B. Examenul se desfăşoară integral în limba franceză. Prezentarea la proba orală/ interviu este precedată de proba de cunoaștere a limbii străine, evaluată cu calificativ: admis/vs/respins.

 

CASC – Cercetare aplicativă în științele comunicării

1) Proba scrisă: Eseu motivational, 3-4 pagini.

Eseul poare cuprinde: prezentarea candidatului/candidatei (studii, stagii de practică/internship, activități de voluntariat), argumente în favoarea opțiunii pentru programul de master, posibile teme de cercetare care ar putea fi dezvoltate în cadrul studiilor și trasee de carieră avute în vedere.

2) Proba orală: Interviu in fata comisiei in care candidatul isi va sustine eseul si va raspunde intrebarilor adresate din partea comisiei

 

JCP – Jurnalism și comunicare politică

1) Proba scrisă: propunere de proiect de cercetare sau practic din profilul programului masteral. Candidata/Candidatul va elabora o propunere de proiect de cercetare sau proiect aplicativ în domeniul jurnalismului politic ori al comunicării politice. Acesta va avea aproximativ 1000-1300 de cuvinte. Proiectul va fi depus la înscriere.

Structura proiectului:

 • motivaţia alegerii temei;
 • importanţa temei pentru domeniu;
 • modalitatea (metoda) de cercetare sau realizare;
 • obiectivele şi rezultate preconizate.

Propunerea de proiect va fi însoţită de bibliografie, iar pentru citare se recomandă utilizarea stilului APA în citare şi în redactarea bibliografiei. http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

Textul va fi redactat cu diacritice, corp 12, Times New Roman, la un rând și jumătate distanţă.

Bibliografie orientativă

 • Băluță, Oana, 2017, Women MPs in Romania: Troubling Patterns, Recent Progress and its Limits, Analele Universității din București – Științe Politice, anul XIX, nr.1, p. 29-64, http://anale.fspub.unibuc.ro/archive/1–2017
 • Cherian, George, 2021, Hate propaganda, în Tumber, Howard; Waisbord, Silvio, 2021, The Routledge companion to media disinformation and populism, Routledge, p. 80- 91.
 • McNair, Brian, 2007, Introducere în comunicarea politică, Polirom, Iaşi, (capitolele 1 şi 2).
 • Momoc, Antonio, 2020, Populism: from strategic communication style to political ideology of illiberal democracy, French Journal For Media Research, 14/2020. ISSN: 2264-4733. Disponibil la: http://frenchjournalformediaresearch.com/lodel-1.0/main/index.php?id=1902
 • Seiller, Daniel-Louis, 1999, Partidele politice din Europa, Institutul European, Iaşi, (paginile 17-24, 123-146).

Criteriile de evaluare la proba scrisă: competenţa lingvistică, claritatea formulării temelor de analizat, acurateţea utilizării instrumentelor de cercetare, coerenţa textului, originalitatea demersului propus.

2) Proba orală: susţinerea proiectului în faţa comisiei, precum şi prezentarea argumentelor privind motivaţia de a urma acest program de masterat.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT? 

Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA) accesând link-ul de mai jos: (va fi disponibil în curând)

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul gmail.com (dacă nu au deja una de acest tip). 

Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com

Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.

CUM SE FACE DEPARTAJAREA ÎN CAZUL MEDIILOR EGALE LA ADMITERE?

Departajarea la medii egale se va face, după următoarele 3 criterii, astfel: 

 1. nota primită pe proiectul depus la înscriere
 2. media anilor de studiu – studii universitare de licență
 3. nota/media de la examenul de Licență

CÂT ESTE TAXA DE ÎNSCRIERE?
Înscrierea – 300 de lei pentru înscrierea la unul sau mai multe programe de master (maximum 3).

(Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502);
 
TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2024-2025 pentru studii universitare de masterat – (în curând).

Indexarea taxelor de școlarizare s-a efectuat în acord cu Decizia nr. 241/24.02.2022 a CA prin care Consiliul de Administrație a decis începând din anul 2022 indexarea anuală a taxelor de școlarizare în acord cu rata anuală a inflației comunicată de INS pentru anul anterior și prin votul CF din 22-23.03.2024. Taxele de studii vor fi supuse votului Senatului Universității.

Programe de masterat

Campanii de Comunicare în Publicitate şi Relaţii Publice


Comunicare și resurse umane


Jurnalism și Comunicare Politică


Médias, développement et société


Jurnalism TematicManagementul Instituţiilor Media

Advertising and Digital Communication


Producţie multimedia şi audio-video

Cercetare aplicativă în Ştiinţele Comunicării

Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX-XXI)


Modă, publicitate, consum

Depunerea dosarului

La depunere dosarul va cuprinde copii scanate ale următoarelor documente:

Diploma de licenţă însoțită  de suplimentul diplomei de licență sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2024;
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
Certificatul de naştere;
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
O fotografie încărcată online;
CI sau pașaport;
Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – conform cerințelor fiecărui program de master;
● Daca este cazul: Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (CNRED);
● Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.

POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI PROGRAME DE MASTERAT?
Da, candidații se pot înscrie la mai multe programe. Vor depune proiecte/eseuri pentru fiecare program (conform cerințelor specificate) la care se înscriu.

INFORMAȚII PENTRU ÎNSCRIEREA ETNICILOR ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII
Informațiile sunt disponibile aici: https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/#1555678676043-1522c7ec-3661

De ce să te înscrii la noi

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării are toate programele autorizate sau acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi oferă programe la nivel licenţă, masterat şi doctorat în jurnalism, comunicare şi relaţii publice, publicitate şi ştiinţe ale comunicării.

Toate diplomele şi atestatele eliberate de FJSC sunt recunoscute oficial; majoritatea absolvenților se integrează profesional în instituțiile mass-media din România şi din străinătate, agenții de publicitate şi de relații publice, departamente de comunicare.