Admitere Masterat

Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2023

CALENDAR ADMITERE MASTERAT - sesiunea septembrie 2023

CÂND MĂ ÎNSCRIU?

1-17 septembrie – înscrieri – online
18-19 septembrie – verificări candidați înscriși/finalizare validări candidați
20-22 septembrie –  desfășurarea examenelor (ordinea programelor se va stabili în timp util)
22 septembrie – afișare liste, confirmări, finalizarea procesului de admitere

CUM MĂ ÎNSCRIU LA EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT? 

Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA) accesând link-ul de mai jos:

LINK ÎNSCRIERE

Acest link va fi funcțional din data de 01 septembrie până în data 17 septembrie 2023, ora 23.59!

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul gmail.com (dacă nu au deja una de acest tip). 

Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com

Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.

CUM SE FACE DEPARTAJAREA ÎN CAZUL MEDIILOR EGALE LA ADMITERE?

Departajarea la medii egale se va face, după următoarele 3 criterii, astfel: 

  1. nota primită pe proiectul depus la înscriere
  2. media anilor de studiu – studii universitare de licență
  3. nota/media de la examenul de Licență

CÂT ESTE TAXA DE ÎNSCRIERE?
Înscrierea – 300 de lei pentru înscrierea la unul sau mai multe programe de master (maximum 3).

(Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502);
 
TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2023-2024 pentru studii universitare de masterat – 4100 lei. Indexarea taxelor de școlarizare s-a efectuat în acord cu Decizia nr. 241/24.02.2022 a CA prin care Consiliul de Administrație a decis începând din anul 2022 indexarea anuală a taxelor de școlarizare în acord cu rata anuală a inflației comunicată de INS pentru anul anterior și prin votul CF din 22-23.03.2024. Taxele de studii vor fi supuse votului Senatului Universității.

Programe de masterat

Campanii de Comunicare în Publicitate şi Relaţii Publice


Comunicare și resurse umane


Jurnalism și Comunicare Politică


Médias, développement et société


Jurnalism TematicManagementul Instituţiilor Media

Advertising and Digital Communication


Producţie multimedia şi audio-video

Cercetare aplicativă în Ştiinţele Comunicării

Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX-XXI)


Modă, publicitate, consum

Depunerea dosarului

La depunere dosarul va cuprinde copii scanate ale următoarelor documente:

Diploma de licenţă însoțită  de suplimentul diplomei de licență sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2023;
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
Certificatul de naştere;
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
O fotografie încărcată online;
CI sau pașaport;
Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – conform cerințelor fiecărui program de master;
● Daca este cazul: Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (CNRED);
● Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.

POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI PROGRAME DE MASTERAT?
Da, candidații se pot înscrie la mai multe programe. Vor depune proiecte/eseuri pentru fiecare program (conform cerințelor specificate) la care se înscriu.

INFORMAȚII PENTRU ÎNSCRIEREA ETNICILOR ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII
Informațiile sunt disponibile aici: https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/#1555678676043-1522c7ec-3661

Cuantum taxe admitere Masterat 2023 – aprobat Senatul UB

Structură examen admitere Masterat 2023 – aprobat Senatul UB

De ce să te înscrii la noi

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării are toate programele autorizate sau acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi oferă programe la nivel licenţă, masterat şi doctorat în jurnalism, comunicare şi relaţii publice, publicitate şi ştiinţe ale comunicării.

Toate diplomele şi atestatele eliberate de FJSC sunt recunoscute oficial; majoritatea absolvenților se integrează profesional în instituțiile mass-media din România şi din străinătate, agenții de publicitate şi de relații publice, departamente de comunicare.