Admitere Masterat

CALENDAR ADMITERE MASTERAT - sesiunea iulie 2023

CÂND MĂ ÎNSCRIU?

● 03-16 iulie – înscrieri – online
● 17 iulie – verificări candidați înscriși/finalizare validări candidați
● 18 iulie –  programarea pentru examene
● 19- 21 iulie – desfășurarea examenelor (ordinea specializărilor se va stabili în timp util)
● 21- 28 iulie – afișare liste, confirmări, finalizarea procesului de admitere

(Examen de admitere. Nota finală a candidatului va fi compusă din nota proiectului depus la înscriere- specific fiecărui program de master- și nota de la susținerea proiectului)

CÂT ESTE TAXA DE ÎNSCRIERE?
Înscrierea – 300 de lei pentru înscrierea la unul sau mai multe programe de master (maximum 3).

(Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502);
 
TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2023-2024 pentru studii universitare de masterat – 4100 lei. Indexarea taxelor de școlarizare s-a efectuat în acord cu Decizia nr. 241/24.02.2022 a CA prin care Consiliul de Administrație a decis începând din anul 2022 indexarea anuală a taxelor de școlarizare în acord cu rata anuală a inflației comunicată de INS pentru anul anterior și prin votul CF din 22-23.03.2024. Taxele de studii vor fi supuse votului Senatului Universității.

Programe de masterat

Campanii de Comunicare în Publicitate şi Relaţii Publice


Comunicare și resurse umane


Jurnalism și Comunicare Politică


Médias, développement et société


Jurnalism TematicManagementul Instituţiilor Media

Advertising and Digital Communication


Producţie multimedia şi audio-video

Cercetare aplicativă în Ştiinţele Comunicării

Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX-XXI)


Modă, publicitate, consum

Depunerea dosarului cuprinzând copii scanate ale următoarelor documente:

Diploma de licenţă însoțită  de suplimentul diplomei de licență sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2022;
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
Certificatul de naştere;
Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
Adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
O fotografie încărcată online;
CI sau pașaport;
Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti. Taxa de înscriere se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.
Proiectul de cercetare sau Lucrarea scrisă – conform cerințelor fiecărui program de master;
● Daca este cazul: Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (CNRED);
● Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

*Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip).
Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com.
Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta scanat unul din următoarele documente:

1. copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
2. adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a părinților/susţinătorilor legali;
4. adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru părinții/susţinătorii legali ai candidatului.

POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI PROGRAME DE MASTERAT?
Da, candidații se pot înscrie la mai multe programe. Vor depune proiecte/eseuri pentru fiecare program (conform cerințelor specificate) la care se înscriu.

INFORMAȚII PENTRU ÎNSCRIEREA ETNICILOR ROMÂNI DIN AFARA ȚĂRII
Informațiile sunt disponibile aici: https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/#1555678676043-1522c7ec-3661

TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER
Taxa este 200 de lei pentru înscrierea la una sau mai multe programe de master (maximum 3).

TAXA DE ȘCOLARIZARE
Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2021-2022 pentru studii universitare de licență și studii universitare de master – 3650 de lei.

CRITERII DEPARTAJARE CANDIDAȚI CU MEDII EGALE
În cazul în care candidații au obținut medii egale, departajarea se va face astfel:

după nota obținută la proiectul scris depus la înscriere
dacă notele la proiectul scris sunt egale, se va folosi media la examenul de licență
dacă mediile la examenul de licență sunt egale, se va folosi media celor trei ani de studiu – nivel licență, prima facultate absolvită.

Cuantum taxe admitere Masterat 2023 – aprobat Senatul UB

Structură examen admitere Masterat 2023 – aprobat Senatul UB

De ce să te înscrii la noi

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării are toate programele autorizate sau acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi oferă programe la nivel licenţă, masterat şi doctorat în jurnalism, comunicare şi relaţii publice, publicitate şi ştiinţe ale comunicării.

Toate diplomele şi atestatele eliberate de FJSC sunt recunoscute oficial; majoritatea absolvenților se integrează profesional în instituțiile mass-media din România şi din străinătate, agenții de publicitate şi de relații publice, departamente de comunicare.