2020 – 2021

Concursuri didactice 2020 - 2021

Posturile didactice şi de cercetare vacante scoase la concurs de către Universitatea din Bucureşti în semestrul I al anului universitar 2020-2021 au fost publicate în Monitorul Oficial la României, partea a III-a, nr. 782 din 24.11.2020 şi pot fi consultate AICI (perioadă NEDETERMINATĂ)

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link AICI.


Calendarele desfășurării concursurilor –
în atașament

decizia privind numirea comisiilor de concurs – AICI

 

1. Denumirea postului, norma didactică și de cercetare și principalele cerințe din fișa postului:

Departamentul de Jurnalism

Conferențiar 9

 • Televiziune digitală;
 • Semiotică. Jurnalism;
 • Tehnici de lucru în televiziunea digitală.

Tematică și bibliografie – în atașament

Programarea probei de concurs didacticLuni, 25 ianuarie, ora 16:00, online (Google Meet)

Tema prelegerii publice  – Efectele digitalizării asupra producției și a formatelor de televiziune

Rezultatele concursurilor didactice:

Nr. Post, poziție Poziţie în ierarhia concursului de titularizare Nume Rezultatul concursului Punctaj acordat de comisia de concurs
1 Conferențiar 9 DJ 1 Dr. Rodica Melinda Șuțu Admis 88,33 puncte

 

Departamentul de Antropologie culturală şi Comunicare

Lector 17

 • Fundamente ale științelor sociale
 • Cercetare calitativă în comunicare
 • Practică
 • Publicitate politică
 • Metode și metodologii de cercetare

Tematică și bibliografie – în atașament

Programarea probei de concurs didactic: examenul va avea loc în data de 26.01.2021, ora 10.00, sala 614, LEU.

Tema prelegerii publice  – Stratificarea socială. Teorii moderne ale stratificării sociale. Mobilitatea socială.

Rezultatele concursurilor didactice:

Nr. Post, poziție Poziţie în ierarhia concursului de titularizare Nume Rezultatul concursului Punctaj acordat de comisia de concurs
1 Lector 17 DACC 1 Dr. Aurelian Giugăl Admis 98,99 puncte

 


Extras din LEN 1/2011 cu modificările și competările ulterioare:
ART. 287
(1) Norma universitară cuprinde:
a) norma didactică;
b) norma de cercetare.
(2) Norma didactică poate cuprinde:
a) activităţi de predare;
b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an; c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;
d) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master;
e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;
f) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de
învăţământ;
g) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;
h) activităţi de evaluare;
i) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în
cadrul sistemului de credite transferabile;
j) participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.

(22) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, realizată prin cumularea ponderilor activităţilor prevăzute la alin. (1), este de 40 ore pe săptămână.

2. Documentele solicitate candidatilor/candidatelor pentru întocmirea dosarului de concurs pot fi consultate aici: https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543403069156-5744ef9a-4a60

 

Conținutul dosarului

Potrivit art.11 din  Metodologia de concurs a Univesității din București, candidatul pentru ocuparea unui post vacant trebuie să facă la înscriere dovada unei experiențe de predare/seminarizare în învățământul academic (în calitate de cadru didactic asociat sau angajat pe perioadă determinată în Universitate sau într-o altă instituție de învățământ superior acreditată).

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de LECTOR UNIVERSITAR / SEF LUCRARI.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR.pdf

Copiile nelegalizate vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de actele în original.

Formulare:

Depunerea dosarului de concurs

Dosarele de concurs se pot depune personal la Rectoratul Universității din București, Șos. Panduri, nr. 90, etaj IV, camera 411, Biroul Recrutare, se pot transmite prin servicii de curierat care permit confirmarea primirii sau on-line, scanate integral, la adresa de e-mail concursuri@hr.unibuc.ro de luni până joi, în intervalul orar 8.00 – 14.30, vineri în intervalul orar 8.00 – 12.00, până la începutul lunii ianuarie 2020.

Informații suplimentare se pot obține:

 • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare
 • site-ul www.unibuc.ro;
 • telefon: 0799.210.568;
 • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.

3. Legislație aplicabilă

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 883/2018, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

NOU! Metodologia de concurs, în formă consolidată, pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Universității din București, cuprinzând modificările din 19.12.2018 și 20.05.2020, adoptată în ședința Senatului din data de 06.07.2020 poate fi consultată AICI.

ACT ADIȚIONAL NR. 2 din 20.05.2020 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Universității din București

ACT ADIȚIONAL NR. 1 din 19.12.2018 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității din București

Procedură interdepartamentală privind susținerea on-line a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a posturilor didactice vacante de profesor universitar, conferențiar universitar, lector universitar/șef lucrări, asistent universitar – aprobată în ședința Senatului din 15.07.2020 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 883/2018)

H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

H.G. nr. 883/2018 din 9 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

Anexa Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate

Procedură proprie privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Bucureşti a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate – adoptată în baza OMENCS nr.5923/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016 și în vigoare la data de 13.02.2017

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învățământul universitar conform Legii nr. 153/2017


4. Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante va fi afișat după aprobarea din ședința Senatului Universității din București din data de 16.12.2020.

5. Tematica probelor de concurs:
Tema se publică pe site-ul facultății cu 48 de ore înainte de susținerea ei; în situații de forță majoră (pană generală de curent electric, căderea serverului, lipsa accesului la Internet etc.) care împiedică publicarea anunțului pe site-ul facultății, tema prelegerii publice se va afișa la avizierul facultății.
Tematica generală și bibliografia de concurs vor fi publicate în perioada imediat următoare.

6. Descrierea procedurii de concurs:
Probele de concurs se desfășoară la termenele stabilite în Metodologia proprie a Universității din București.

Probele de concurs pe care candidații și candidatele le susțin constau în:
a)    analiza de dosar pe baza fișei de verificare, conform standardelor minimale disponibile aici:
 
b) susținerea unei prelegeri publice în fața comisiei de concurs, constând în conducerea unui curs sau seminar care sa nu depaseasca 45 de minute.

c) prezentarea planului de dezvoltare a carierei, care nu trebuie sa depașească 45 de minute (în fața comisiei de concurs), trebuie să reliefeze stadiul actual al dezvoltarii profesionale a candidatului/candidatei și viziunea acestuia/acesteia privind dezvoltarea continuă a carierei sale, în relație deplină cu mediul academic, piața relevantă și publicul țintă căruia i se adresează.

În situația în care pe un post se înscriu mai mulți candidați/candidate, susținerea prelegerii publice și a planului de dezvoltare a carierei se face în ordinea alfabetică a numelui acestora.

 
 

Calendarul concursurilor didactice – semestrul I – 2020-2021

Monitorul Oficial nr. 782/24.11.2020

Bibliografie și subiecte – conferențiar, poziția 9 – DJ

Bibliografie și tematică concurs – lector, poziția 17 – DACC