Admitere Licență

Sesiunea IULIE 2024. Studii universitare de licență

Calendar examen de admitere

Înscrieri online:  1.07-14.07.2024

Probe scrise:

17.07.2024 – Comunicare și relații publice

18.07.2024 – Jurnalism

19.07.2024 – Publicitate

Final admitere:   31.07.2024

Locuri disponibile licență (toate specializările)
Admitere JURNALISM

Probă scrisă care cuprinde: întrebări-grilă de limba română, un subiect de narațiune/creativitate/expresivitate și un subiect de argumentare. Proba scrisă va reprezenta 70% din nota finală. Are statut de probă eliminatorie, fiind luată în considerare doar dacă se obține min. nota 5. (minimum nota 5).
30 % din nota finală va fi constituită astfel:  15% media de la examenul național de bacalaureat +15 % nota de la proba scrisă de limba și literatura română de la examenul national de bacalaureat.

Admitere COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Probă scrisă care cuprinde: întrebări-grilă de limba română și un subiect de argumentare. Proba scrisă va reprezenta 75% din nota finală. Are statut de probă eliminatorie, fiind luată în considerare doar dacă se obține min. nota 5. (minimum nota 5).
25 % din nota finală va fi reprezentată de media de la examenul național de bacalaureat

Admitere PUBLICITATE

Probă scrisă care cuprinde: întrebări-grilă de limba română și un subiect de argumentare. Proba scrisă va reprezenta 75% din nota finală. Are statut de probă eliminatorie, fiind luată în considerare doar dacă se obține min. nota 5. (minimum nota 5).
25 % din nota finală va fi reprezentată de media de la examenul național de bacalaureat

Specializări


Jurnalism

Comunicare și relații publice


Publicitate

Întrebări frecvente

CUM MĂ ÎNSCRIU LA EXAMENUL DE ADMITERE NIVEL LICENȚĂ? 

Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA) accesând link-ul de mai jos: (va fi disponibil în curând)

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul gmail.com (dacă nu au deja una de acest tip). 

Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com

Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.

CE DOCUMENTE AM NEVOIE LA ÎNSCRIERE?

Dosarul va cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente:

(VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS)

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 2. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2024 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. fotografie – încărcată online;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9.  Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI SPECIALIZĂRI?

Da, candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune chitanța cu suma de înscriere pentru câte specializări sunt interesați.

CÂT ESTE TAXA DE ÎNSCRIERE?

Înscrierea pentru :
– 1 specializare – 250 de lei
– 2 specializări – 350 de lei
– 3 specializări – 450 de lei

Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502)

UNDE SE VOR DESFĂȘURA PROBELE EXAMENULUI DE ADMITERE?

Va fi anunțat cu câteva zile înainte de desfășurarea examenului de admitere.

CUM VIN PREGĂTIT ÎN ZIUA DE EXAMEN?

Candidații trebuie să aibă asupra lor doar legitimația de concurs, cartea de identitate și câteva pixuri cu cerneală albastră sau neagră. Nu sunt permise pixurile cu gel sau cu cerneală care se poate șterge (tip Frixion).  La sala de examen trebuie să vă prezentați cu o oră înainte de începerea probei.

Candidații nu trebuie să aibă asupra lor nici un fel de echipamente electronice capabile să înregistreze și să transmită voce, imagini și/sau date (telefoane mobile, tablete, ceasuri smart, căști audio cu fir sau wireless etc.). Orice astfel de echipament electronic găsit asupra candidaților în timpul probei de examen va avea drept consecință eliminarea acestora din examenul de admitere.

CUM SE FACE DEPARTAJAREA ÎN CAZUL MEDIILOR EGALE?

Departajarea la medii egale se va face, după următoarele 3 criterii, astfel: 

 1. nota de la subiectul de argumentare
 2. nota de la grila de limba română (vocabular)
 3. media generală  de la BAC.

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2024-2025 pentru studii universitare de licență – (în curând) pentru IF și ID.

Indexarea taxelor de școlarizare s-a efectuat în acord cu Decizia nr. 241/24.02.2022 a CA prin care Consiliul de Administrație a decis începând din anul 2022 indexarea anuală a taxelor de școlarizare în acord cu rata anuală a inflației comunicată de INS pentru anul anterior și prin votul CF din 22-23.03.2023. Taxele de studii vor fi supuse votului Senatului Universității.