Modalități și reguli cazare

REGULI ŞI CRITERII SPECIFICE DE CAZARE în căminele Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Având în vedere prevederile din Metodologia privind regulile de cazare la nivelul Universităţii din Bucureşti, postate pe site-ul oficial al instituţiei la adresa

Cazare – UniBuc – Universitatea din București

Metodologie potrivit căreia sunt stabilite anumite reguli cu caracter general, ce urmează a fi aplicate în mod obligatoriu de către orice comisie de cazare instituită la nivelul Universităţii din Bucureşti, precum şi prevederile speciale ale art. 2.5 din Metodologia generală de cazare, care lasă comisiilor din facultăţi posibilitatea de opera anumite criterii specifice de cazare, adaptate situaţiilor particulare din fiecare facultate,

Comisia de cazare constituită la nivelul FJSC, pentru anul universitar 2013-2014, stabileşte următoarele reguli şi criterii specifice, care fac parte integrantă şi urmează a se completa cu prevederile din Metodologia generală de cazare, după cum urmează:

 

Art. 1 – Prioritatea cazurilor sociale. Proporţionalitatea.

(1) Sunt cazaţi cu prioritate, în prima clasă de repartizare, studenţii care fac parte din categoria cazurilor sociale, cu condiţia de a avea maxim 4 restanţe. Comisia de cazare va analiza posibilitatea acordării unui loc de cazare şi acelor cazuri sociale care au mai mult de patru restanţe, putând decide în situaţii deosebite în funcţie de complexitatea oricărui caz particular.

(2) În cadrul acestei clase de repartizare, vor avea preferinţă titularii de cereri de cazare orfani de ambii părinţi, respectiv un părinte, urmaţi de titularii de cereri defavorizaţi social.

(3) Criteriile de repartizare prevăzute la art. 4-5 (respectiv principiile de continuitate şi de performanţă academică) se aplică şi la repartizarea cazurilor sociale.

(4) După ce sunt alocate locurile aferente primei clase de repartizare (cazurile sociale), locurile rămase se alocă proporțional cu numărul de studenți finanțați de la buget, din fiecare an de studiu și fiecare specializare, respectiv pentru fiecare program masteral în parte, potrivit listei cu numărul de locuri comunicată de către secretariat.

(5) În măsura în care, urmare a aplicării coeficienţilor de repartizare proporţională a locurilor de cazare, unei anume specializări îi revine un număr de locuri fracţionat, comisia va pondera numărul de locuri rezultate, astfel încăt fiecărei specializări să îi revină un număr întreg de locuri de cazare. 

 

Art. 2 – Clasa a doua de repartizare

Sunt cazaţi cu prioritate, în a doua clasă de repartizare, studenţii integralişti – sunt consideraţi studenţi integralişti studenţii care au promovat toate examenele la finalul sesiunii de vară din iunie 2013.

Art. 3 – Clasa a treia de repartizare

In măsura în care după epuizarea celor două clase de repartizare vor exista locuri disponibile, vor avea prioritate, în a treia clasa de repartizare, studentii care devin integralişti după promovarea tuturor examenelor la finalul sesiunii de restanţe din toamnă, respectiv din septembrie 2013.

Art. 4  – Principiul continuităţii

In toate cazurile prevăzute la art. 1-3, comisia de cazare va aplica principiul continuităţii, în sensul că un student eligibil pentru cazare şi care îşi exprimă opţiunea de a-şi păstra camera avută în anul universitar precedent, va fi cazat în aceeaşi cameră, în măsura în care acest lucru este posibil şi fără a afecta ordinea de prioritate a claselor de repartizare.

Art. 5  – Principiul performanţei academice

(1) In toate cazurile prevăzute la art. 2-3 (clasele doi şi trei de repartizare), comisia de cazare va aplica principiul performanţei academice, în sensul că pentru departajarea cererilor de cazare în vederea repartizării, va fi avută în vedere media notelor de studiu de la sesiunea din vară, aferentă fiecărui student titular al cererii de cazare, potrivit comunicărilor primite de la secretariatele de an din FJSC.

(2) Criterii de departajare subsecvente. În cazul în care media de studiu nu este suficientă pentru departajarea titularilor de cereri de cazare, vor fi avute în vedere, în ordine, următoarele criterii: (i) media de admitere la FJSC; (ii) media de la limba română din cadrul examenului de admitere la FJSC; media de la examenul de bacalaureat.

(3) Comisia de cazare va lua în considerare, pentru repartizarea unui loc la cămin, faptul că studenții au avut activitate socială și cultural- științifică (în promovarea FJSC cu ocazia diverselor evenimente instituţionale sau extra-curriculare, cu ocazia manifestărilor științifice etc.).

Art. 6 – Aspecte procedurale

(1) Comisia de cazare, constituită în şedintă publică şi cu participarea studenţilor titulari ai cererilor de cazare, la o dată (date) ce urmează a fi comunicată în mod public pe site şi avizier, în funcţie de calendarul specific al procedurii de cazare, va înmâna cererile de cazare aprobate potrivit prezentei Metodologii fie (i) personal fiecărui titular de cerere de cazare, fie (ii) mandatarului titularului cererii de cazare, care îşi va dovedi calitatea prin procură emisă de un notar public, având ca obiect ridicarea cererii.

(2) Titularul de cerere nemulţumit de repartizarea primită, va putea contesta în cadrul şedinţei de repartizare soluţia dispusă de comisia de cazare. Contestaţia se depune în scris direct la comisia de cazare, fie personal, fie prin mandatar şi urmează a fi soluţionată potrivit calendarului procedurii de cazare anunţat public pe site, avizier, cât şi verbal în şedinţa de repartizare.

(3) Cererile aprobate care nu sunt ridicate sau contestate potrivit alinetelor (1) şi (2) sunt declarate vacante de către comisia de cazare, urmând a fi atribuite următorilor titulari de cereri,  rezultaţi prin aplicarea criteriilor din prezenta Metodologie.

(4) Dacă în urma aplicării alineatelor precedente rămân locuri neocupate, acestea vor fi remise către comisia centrală de cazare din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Regulament cazare

Metodologie privind cazarea în căminele Universității din București