Admitere ID

Sesiunea Iulie 2024. Studii universitare de licență

STRUCTURA EXAMENULUI DE ADMITERE LA NIVEL LICENȚĂ
Admitere JURNALISM

Probă scrisă care cuprinde: întrebări-grilă de limba română, un subiect de narațiune/creativitate/expresivitate și un subiect de argumentare. Proba scrisă va reprezenta 70% din nota finală. Are statut de probă eliminatorie, fiind luată în considerare doar dacă se obține min. nota 5. (minimum nota 5).
30 % din nota finală va fi constituită astfel:  15% media de la examenul național de bacalaureat +15 % nota de la proba scrisă de limba și literatura română de la examenul national de bacalaureat.

Admitere COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Probă scrisă care cuprinde: întrebări-grilă de limba română și un subiect de argumentare. Proba scrisă va reprezenta 75% din nota finală. Are statut de probă eliminatorie, fiind luată în considerare doar dacă se obține min. nota 5. (minimum nota 5).
25 % din nota finală va fi reprezentată de media de la examenul național de bacalaureat

Admitere PUBLICITATE

Probă scrisă care cuprinde: întrebări-grilă de limba română și un subiect de argumentare. Proba scrisă va reprezenta 75% din nota finală. Are statut de probă eliminatorie, fiind luată în considerare doar dacă se obține min. nota 5. (minimum nota 5).
25 % din nota finală va fi reprezentată de media de la examenul național de bacalaureat

Specializări


Jurnalism ID

Comunicare și relații publice ID


Publicitate ID

Calendarul examenului de admitere la nivel licență – sesiunea IULIE 2024

Înscrieri online: 1.07-14.07.2024

Probe scrise: 17, 18, 19.07.2024

Final admitere: 31.07.2024

Întrebări frecvente

(Examen scris: Nota finală a candidatului va fi compusă din: 50% examen scris: 25% grila vocabular + 25% argumentare. (ultimele medii egale se diferențiază în ordine descrescătoare prin 1. nota la vocabular și 2. argumentare) +50% nota finala la bacalaureat)

POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI SPECIALIZĂRI?

Da, candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune chitanța cu suma de înscriere pentru câte specializări sunt interesați.

CÂT ESTE TAXA DE ÎNSCRIERE?

Înscrierea pentru:
– 1 specializare – 250 de lei,
– 2 specializări – 350 de lei,
– 3 specializări – 450 de lei.

(Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502);

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2023-2024 pentru studii universitare de licență (IF și ID) – 4100 lei. Indexarea taxelor de școlarizare s-a efectuat în acord cu Decizia nr. 241/24.02.2022 a CA prin care Consiliul de Administrație a decis, începând din anul 2022, indexarea anuală a taxelor de școlarizare în acord cu rata anuală a inflației comunicată de INS pentru anul anterior și prin votul CF din 22-23.03.2024. Taxele de studii vor fi supuse votului Senatului Universității.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA EXAMENUL DE ADMITERE NIVEL LICENȚĂ? 

Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA) – link ul va fi afișat în timp util și va fi funcțional din data de 03 iulie până în data 13 iulie 2023, ora 23,59!

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). 

Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com

Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.

CE DOCUMENTE AM NEVOIE LA ÎNSCRIERE?

Dosarul cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente
(VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS):

  • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
  • Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2023 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
  • Certificatul de naştere;
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
  • O fotografie – încărcată online;
  • C.I sau pașaport;
  • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
  • Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
  • Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;