2021 – 2022

Concursuri didactice 2021 - 2022

Posturile didactice şi de cercetare vacante scoase la concurs de către Universitatea din Bucureşti în semestrul I al anului universitar 2021-2022 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1242 din 03.12.2021 şi pot fi consultate AICI (perioadă NEDETERMINATĂ)

Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link AICI.


Calendarele desfășurării concursurilor – 
în atașament, partea de jos a paginii

decizia privind numirea comisiilor de concurs – AICI

1. Denumirea postului, norma didactică și de cercetare și principalele cerințe din fișa postului:

Departamentul de Jurnalism

Profesor 4

 • Sociologia jurnaliștilor;
 • Management de proiect;
 • Proiect de cercetare.

Tematică și bibliografieîn atașament, partea de jos a paginii

Programarea probei de concurs didactic Vineri, 4 februarie 2022, ora 15.00

Proba se va desfășura online, pe platforma Microsoft Teams, link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:24ceeecfa146445aa8c66f4d88599fdd@thread.tacv2/1643705376386?context=%7B%22Tid%22:%2208a1a72f-fecd-4dae-8cec-471a2fb7c2f1%22,%22Oid%22:%22c7dd01ab-4822-4cd0-8246-fcbcb61f9d19%22%7D

 
Candidat: dr. habil. Natalia Vasilendiuc
 

Tema prelegerii publice  –  Proiect de cercetare, de actualitate, cu aplicabilitate în sociologia mass-media (metodă, abordarea posibilă, calendarul preliminar, resursele implicate, moduri de analiză preconizate, tipuri de diseminare a rezultatelor).

Rezultatele concursurilor didactice: 

Nr. Post, poziție Poziţie în ierarhia concursului de titularizare Nume Rezultatul concursului Punctaj acordat de comisia de concurs
1 Profesor 4 1 Dr. habil. Natalia Vasilendiuc Admis 93,75 puncte

 

Departamentul de Antropologie culturală şi Comunicare

Asistent 36

 • Proiecte aplicative în resurse umane
 • Politici europene de resurse umane
 • Evaluarea randamentului resurselor umane
 • Recrutarea și selecța personalului
 • Introducere în publicitate
 • Planificarea strategică în publicitate -BTL
 • Producție în publicitate
 • Tehnici ale succesului în comunicare
 • Practica

Tematică și bibliografie în atașament, partea de jos a paginii

Programarea probei de concurs didactic:

Concursul pentru postul asistent 36 va începe la ora 10.00 în data de 4.02.2022, astfel:

10.00-12.00 – Năstase Marian Valentin
12.30-14.30 – Prodan Elena
Sala 614 – Sediul FJSC, Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex „Leu”, Corp A, etaj 6, sector 6, București

Tema prelegerii publice  – Etapele planificării strategice și desfășurarea unei campanii publicitare

Rezultatele concursurilor didactice: 

Nr. Post, poziție Poziție în ierarhia concursului de titularizare Nume Rezultatul concursului Punctaj acordat de comisia de concurs
1 Asistent 36 DACC 1 Dr. Elena Prodan Admis 87,07
2 Dr. Marian Năstase Respins 79,58

 

În data de 10 februarie 2022, Comisia de contestații pentru concursul didactic pentru ocuparea postului de asist. univ. 36 din Statul de functii al DACC a aprobat contestația formulată de candidatul dr. Marian Valentin Năstase. 

Comisia constată că nu au fost îndeplinite două dintre standardele minime pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă nedeterminată, post scos la concurs la poziția numărul 36 de către Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, și admite contestația formulată de către domnul Năstase Marian Valentin.

Asistent 37

 • Introducere în teoria comunicării
 • Producție de presă scrisă
 • PACT
 • Tehnici avansate de lucru în agențiile de presă
 • Noi tehnologii în media globală
 • Tehnici ale succesului în comunicare
 • Practica

Tematică și bibliografie – în atașament, partea de jos a paginii

Programarea probei de concurs didactic:

Concursul pentru postul de asistent 37 va începe la ora 8.00 în data de 3.02.2022,  astfel:

8.00-10.00
– Rodideal Anda
10.30-12.30 – Vacariu Mihai
Sala 614 – Sediul FJSC, Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex „Leu”, Corp A, etaj 6, sector 6, București

Tema prelegerii publice  – Perspectiva interacțională a comunicării

Rezultatele concursului didactic: 

Nr. Post, poziție Poziție în ierarhia concursului de titularizare Nume Rezultatul concursului Punctaj acordat de comisia de concurs
1 Asistent 37 DACC 1 Dr. Mihai Vacariu Admis 83,74
2 Dr. Anda Rodideal Respins Comisia de concurs constată neprezentarea candidatei pentru susținerea prelegerii publice.

 

Tematica pentru posturile scoase la concurs de cele două departamente al FJSC au fost postate și pe site-ul posturilor didactice și pot fi accesate la link-ul de mai jos:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12g_BXAmbTPqAx_KdvcWks68qOjUdTusF

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Extras din LEN 1/2011 cu modificările și completările ulterioare:

ART. 287

(1) Norma universitară cuprinde:

a) norma didactică;

b) norma de cercetare.

(2) Norma didactică poate cuprinde:

a) activităţi de predare;

b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an; c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;

d) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master;

e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;

f) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de

învăţământ;

g) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;

h) activităţi de evaluare;

i) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în

cadrul sistemului de credite transferabile;

j) participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.

(22) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, realizată prin cumularea ponderilor activităţilor prevăzute la alin. (1), este de 40 ore pe săptămână.

2. Documentele solicitate candidatilor/candidatelor pentru întocmirea dosarului de concurs pot fi consultate aici: https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-vacante/posturi-didactice-2/#1543403069156-5744ef9a-4a60

Conform HG 1130/22.10.2021, Art. 12, alin. (4) devine condiție obligatorie pentru înscrierea și participarea la concursurile organizate de Universitatea din București unul dintre următoarele documente ce atestă:

– vaccinarea, pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-Cov 2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; – testarea, pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-Cov 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-Cov 2 nu mai vechi de 48 de ore; – vindecarea, pentrupersoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectări cu virusul SARS-Cov 2.

 

Conținutul dosarului

Potrivit art.11 din  Metodologia de concurs a Univesității din București, candidatul pentru ocuparea unui post vacant trebuie să facă la înscriere dovada unei experiențe de predare/seminarizare în învățământul academic (în calitate de cadru didactic asociat sau angajat pe perioadă determinată în Universitate sau într-o altă instituție de învățământ superior acreditată).

Conținutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de ASISTENT UNIVERSITAR cu angajare pe perioadă NEDETERMINATĂ.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de LECTOR UNIVERSITAR / SEF LUCRARI.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de CONFERENȚIAR UNIVERSITAR.pdf

Continutul dosarului de concurs pentru posturile vacante de PROFESOR UNIVERSITAR.pdf

Copiile nelegalizate vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de actele în original.

Formulare:

 

Depunerea dosarului de concurs

Cererea de înscriere la concurs se înregistrează la Registratura Universităţii din Bucureşti, din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la DIRECŢIA RESURSE UMANE, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii sau online, scanate integral:

 • în zilele de luni – joi, între orele: 08:00 – 14:30
 • vineri, între orele: 08:00 – 12:00

Informații suplimentare se pot obține:

 • avizierul DIRECŢIEI RESURSE UMANE – Biroul Recrutare
 • site-ul www.unibuc.ro;
 • telefon: 0799.210.568;
 • e-mail: concursuri@hr.unibuc.ro.

3. Legislație aplicabilă

Notă:

Începând cu anul universitar 2017/2018 toate concursurile didactice se vor desfășura cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin Ordinul MENCȘ nr. 6129/20.12.2016.

Standardele specifice, precum și procedurile de concurs se găsesc în Metodologia de concurs a Universității din București, H.G. nr. 457/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 883/2018, H.G. nr. 286/2011 și în Regulamentele de concurs ale Facultăților.

NOU! Metodologia de concurs, în formă consolidată, pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Universității din București, cuprinzând modificările din 19.12.2018 și 20.05.2020, adoptată în ședința Senatului din data de 06.07.2020 poate fi consultată AICI.

ACT ADIȚIONAL NR. 2 din 20.05.2020 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Universității din București

ACT ADIȚIONAL NR. 1 din 19.12.2018 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității din București

Procedură interdepartamentală privind susținerea on-line a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a posturilor didactice vacante de profesor universitar, conferențiar universitar, lector universitar/șef lucrări, asistent universitar – aprobată în ședința Senatului din 15.07.2020 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 883/2018)

H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

H.G. nr. 883/2018 din 9 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011

Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

Anexa Ordin MENCȘ nr. 6.129/2016 – standarde minimale

OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

OMENCS nr. 5923/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate

Procedură proprie privind recunoașterea automată în cadrul Universității din Bucureşti a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate – adoptată în baza OMENCS nr.5923/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1014 din data de 16.12.2016 și în vigoare la data de 13.02.2017

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învățământul universitar conform Legii nr. 153/2017


4. Calendarul detaliat al desfășurării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice, aprobat în ședința Senatului Univesității din București  din data de15.12.2021 se găsește aici (link).
Temene importante:
03.12.2021-18.01.2022 Depunerea dosarelor de concurs la Direcția Resurse Umane și verificarea documentelor din dosar
03.02.2022-06.02.2022 Susținerea concursului și afișarea rezultatelor concursului.

Ziua, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs se vor anunța până în data de 26.01.2022.

5. Tematica probelor de concurs:

Tema se publică pe site-ul facultății cu 48 de ore înainte de susținerea ei; în situații de forță majoră (pană generală de curent electric, căderea serverului, lipsa accesului la Internet etc.) care împiedică publicarea anunțului pe site-ul facultății, tema prelegerii publice se va afișa la avizierul facultății.
Tematica generală și bibliografia de concurs se regăsesc aici (link) (prof 4 Jurnalism), aici (link) (asist 36 DACC) și aici (link) (asist 37 DACC).

6. Descrierea procedurii de concurs:

Probele de concurs se desfășoară la termenele stabilite în Metodologia proprie a Universității din București.

Probele de concurs pe care candidații și candidatele le susțin constau în:
a)    analiza de dosar pe baza fișei de verificare, conform standardelor minimale disponibile aici:
 

b) susținerea unei prelegeri publice în fața comisiei de concurs, constând în conducerea unui curs sau seminar care sa nu depaseasca 45 de minute.

c) prezentarea planului de dezvoltare a carierei, care nu trebuie sa depașească 45 de minute (în fața comisiei de concurs), trebuie să reliefeze stadiul actual al dezvoltarii profesionale a candidatului/candidatei și viziunea acestuia/acesteia privind dezvoltarea continuă a carierei sale, în relație deplină cu mediul academic, piața relevantă și publicul țintă căruia i se adresează.

În situația în care pe un post se înscriu mai mulți candidați/candidate, susținerea prelegerii publice și a planului de dezvoltare a carierei se face în ordinea alfabetică a numelui acestora.

 
 

Lista posturilor didactice scoase la concurs în semestrul I, anul 2021-2022

Calendarul concursurilor didactice – semestrul I, 2021-2022

Bibliografie concurs – profesor, poziția 4 – DJ

Bibliografie și tematică concurs – asistent, poziția 36 – DACC

Bibliografie și tematică concurs – asistent, poziția 37 – DACC