Info teză doctorat

Ghid pentru redactarea tezelor de doctorat

Finalizarea studiilor universitare de doctorat, indiferent de filiera sau forma parcursă, se realizează prin elaborarea și susținerea publică a unei teze de doctorat. Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul unei cercetări științifice și să conțină rezultate originale în domeniul cunoașterii științifice.

Pentru aprobarea susținerii tezei doctorandul trebuie să facă proba publicării a cel puțin două articole în reviste de profil cotate BDI sau ISI. Capitolele în volume colective trebuie să fie publicate la edituri prestigioase (care figurează în lista CNATDCU), cu referent științific;

ȘDȘC a elaborat un ghid de redactare a tezei de doctorat, precizând elementele constitutive minimale:

 • organizarea a tezei
 • sistemul de citare
 • trimiterile la referințe bibliografice
 • cerințe formale de tehnoredactare etc.
Criteriile minimale de evaluare referitoare la calitatea științifică a unei teze sunt:

Introducere și prezentarea problemei

Reușește introducerea să prezinte în mod clar care este problematica pe care cercetarea o abordează?

Cadrul teoretic și prezentarea literaturii de specialitate

Are cercetarea o bază teoretică puternică? Este adecvată subiectului?
• Prezentarea literaturii de specialitate este sintetică sau numai descriptivă?
• Sunt abordate titlurile/lucrările reprezentative ale domeniului?
• Sunt prezentate și lucrări semnificative din domenii apropiate, lucrări relevante pentru obiectivele cercetării?
• Sunt întrebările de cercetare SAU ipotezele formulate în mod clar? Sunt ele derivate sau în dialog cu cele mai importante aspecte ale cercetării desprinse din prezentarea literaturii de specialitate?

Metoda de cercetare și corpus

• Metoda stabilită este adecvată în raport cu obiectivele cercetării și corpusul ales? Tehnicile alese pentru testarea ipotezelor SAU pentru dezvoltarea întrebărilor de cercetare sunt aplicate în mod corect, coerent și riguros?
• Terenul SAU corpusul ales pentru cercetare sunt adecvate în raport cu obiectivele cercetării?
• Metoda de cercetare aleasă este explicată în mod științific? Motivul alegerii ei este clarificat în mod riguros? Etapele/formele aplicării ei sunt prezentate în mod transparent, astfel încât alt cercetător să poată reface cercetarea pe același corpus și cu aceiași metodă?

Rezultatele cercetării

Rezultatele cercetării sunt prezentate în mod clar și convingător?
• Interpretarea datelor este făcută cu acuratețe? Sunt prezentate interpretări care nu sunt susținute de rezultatele cercetării?
• Rezultatele cercetării sunt corelate cu/răspund problematicii din ipoteze SAU întrebările de cercetare?
• Rezultatele cercetării aduc o contribuție la dezvoltarea disciplinei științifice?
• Este respectată etica cercetării?

Concluzii si limite ale cercetării

• Concluziile sunt prezentate în mod clar și elocvent?

• Concluziile derivă în mod logic din rezultatele cercetării și interpretarea lor?

• Concluziile arată felul în care cercetarea contribuie la dezvoltarea domeniului, oferind noi perspective teoretice și/sau aplicative?

• Concluziile arată felul în care cercetarea aduce contribuții în alte direcții (practica profesională, învățământul de profil, metodologia cercetării etc)

• Limitele cercetării efectuate sunt prezentate în mod reflexiv, exact și onest? Sunt ele explicate? Sunt identificate direcțiile viitoare ale cercetării, în continuarea si dezvoltarea celei efectuate?

Importanța cercetării pentru domeniul respective

 • Care este importanța/semnificația cercetării pentru cercetarea și construcția teoretică din domeniu?
 • Aduc rezultatele cercetării elemente noi în raport cu alte cercetări?
 • Care este poziționarea cercetării în raport cu paradigmele teoretice majore din domeniu?

Stilul lucrării

 • Textul lucrării este inteligibil?
 • Linia argumentării este coerentă? Generalizările sunt construite în mod logic?
 • Scriitura este clară, echilibrată, atractivă?
 • Sunt respectate normele de redactare academică ?

Potențialul de publicare

 • Lucrarea este relevantă și actuală pentru comunitatea specialiștilor?
 • Elemente ale tezei ar putea fi publicate într-o revistă științifică consacrată, fără schimbări majore?
 • Ar putea fi publicată la o editură cu referent științific?

Procedura pentru utilizarea soft-ului antiplagiat