Admitere Masterat

Médias, développement et société

Prezentare generală / Présentation générale

Misiune & obiective / Mission et objectifs

Masterul Médias, développement, société este predat integral în limba franceză și urmărește să pregătească jurnaliști și profesioniști în Comunicare în special în domeniul solidarității și dezvoltării durabile, în dezvoltarea de proiecte și partenariate internaționale în ONG-uri. O componentă importantă a masterului este dedicată dezvoltării unor competențe digitale în contextul transformării jurnalismului și a comunicării în contextul noilor tehnologii (Comunicare digitalăNoile tehnologii și practici jurnalistice). 

Din 2014, masterul Médias, développement, société a încheiat un Acord de dublă diplomă cu programul de master Communication, humanitaire et solidarité (ICOM, Université Lumière Lyon 2, Franța) care permite ca (maxim) 5 studenți să poată participa, în fiecare an, la o mobilitate de studiu în Universitatea parteneră (prin finanțare Erasmus) și să obțină, la finalul studiilor, dubla diplomă a celor două mastere. Absolvenții noștri vor putea să profeseze în domeniul comunicării instituționale și organizaționale (în special ONG), în departamentele de comunicare ale unor companii multinaționale, precum și în domeniul media având avantajul practicării limbii franceze, în plus față de competențele de comunicare, jurnalistice și digitale acumulate. În fiecare an, absolvenți ai masterului aleg să continue studiile la nivel doctoral pentru o carieră în domeniul cercetării.

Dubla Diplomă.
Din 2014, masterul Médias, développement, société a încheiat un Acord de dublă diplomă cu programul de master Communication, humanitaire et solidarité (ICOM, Université Lumière Lyon 2, Franța) care permite ca (maxim) 5 studenți să poată participa, în fiecare an, la o mobilitate de studiu în Universitatea parteneră (prin finanțare Erasmus) și să obțină, la finalul studiilor, dubla diplomă a celor două mastere. Selecția celor 5 studenți în dublă diplomă are loc în primul semestru al anul I, iar mobilitatea de studii este prevăzută în primul semestru al anului II (mai multe informații despre acord în documentul de mai jos).

Profesori. 
Printre profesorii masterului nostru se numără atât cadre didactice cu multă experiență de predare și cercetare (profesor emerit Daniela Rovența-Frumușani, pensionată, prof. emerit  Mihai Coman, pensionat), cât și profesioniști din domeniul media și al comunicării (Laurent Couderc, redactorul-șef al revistei Regard).

Partenariate.
Masterul Médias, développement, société a dezvoltat de-a lungul timpului partenariate cu principalii actori francofoni din România precum Agenția universitară a Francofoniei care a sprijinit în mod constant programul de master, dar și cu Institutul Francez, Uniunea Presei Francofone – Secția Română, Camera de Comerț și Industrie Franceză în România (CCIFER).

Internaționalizare.
La cursurile masterului sunt invitați profesori din Universitățile partenere : MCF Dana Popescu-Jourdy (ICOM, Université Lyon 2), Prof. Nicolas Pélissier (SIC Laab – Université Côte d’Azur), MCF Pierre Morelli (Université de Lorraine), iar studenții noștri au în permanență ocazia de participa le proiecte și evenimente internaționale. În fiecare promoție, studenți Erasmus și studenți internaționali se alătură studenților români contribuind la formarea unor grupe de studiu diverse și dinamice.

Oportunități profesionale.
Absolvenții noștri vor putea să profeseze în domeniul comunicării instituționale și organizaționale (în special ONG), în departamentele de comunicare ale unor companii multinaționale, precum și în domeniul media având avantajul practicării limbii franceze, în plus față de competențele de comunicare, jurnalistice și digitale acumulate. În fiecare an, absolvenți ai masterului aleg să continue studiile la nivel doctoral pentru o carieră în domeniul cercetării.

Evenimente cu participarea studenților și profesorilor Masterului:
● Universitatea francofonă de vară în științele comunicării (edițiile 2013-2021)
● Proiectele La transparence démocratique (2017) și Le tournant 1989 (2018-2019), în partenariat cu Institutul Francez

Proiecte derulate în cadrul Masterului francofon
● Soutien aux formations francophones en Europe centrale et de l’Est, 2012-2013 et 2017-2019 financés par l’Agence universitaire de la Francophone
● Atelier d’innovation pédagogique, financé par l’Agence universitaire de la Francophone (décembre 2019)
● Le programme européenne Erasmus+ CODES Communication, diversité, solidarité.

Program:
Curricula programului conține atât cursuri care urmăresc dezvoltarea unor competențe în domeniul comunicării precum Comunicarea în organizaţii.Comunicare digitală; Comunicare şi dezvoltare durabilă (ONG); Comunicare, resuse umane şi leadership; Proiecte aplicative în domeniul dezvoltării durabile; Gestiunea proiectelor; Conceperea şi realizarea unui proiect de cercetare/comunicare, cât și discipline care oferă abilități în domeniul media: Jurnalism şi dezvoltare durabilă; Jurnalism antreprenorial; Jurnalism specializat; Noile tehnologii şi practici jurnalistice; Mass-media și animația socio-culturală, precum și cursuri care pot constitui baza pentru continuarea unui parcurs la nivel doctoral: Antropologia mass media; Gen şi mass media; Metode de cercetare în științele comunicării; Etică și integritate academică; Modernitate şi dezvoltare durabilă (v. planul de învățământ mai jos).

Cursuri (selecție)
● Comunicarea în organizaţii.Comunicare digitală /Communication des organisations. Communication digitale.
● Comunicare şi dezvoltare durabilă (ONG)/Communication et développement durable (ONG)
● Comunicare, resuse umane şi leadership/Communication, ressources humaines et leadership
● Management de proiect/Gestion des projets
● Noile tehnologii şi practici jurnalistice/Nouvelles technologies, nouvelles pratiques journalistiques
● Jurnalism antreprenorial/Journalisme entrepreneurial
● Journalism specializat/Journalisme spécialisé

Cui ne adresăm?
Masterul francofon „Médias, développement, société” se adresează atât absolvenților studiilor de licență de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (orice specializare), cât și absolvenților facultăților cu profil sociologic, umanist sau artistic (comunicare, filologie, limbi străine, științe sociale, politice, administrative, teatru, etc.) cu condiția să aibă competențele necesare comunicării în limba franceză, la nivel cel puțin mediu.În fiecare an, pe lângă studenții români, cursurile programului nostru de master sunt urmate și de studenți Erasmus, studenți în dublă diplomă și studenți internaționali.

Le master Médias, développement, société est enseigné intégralement en français et propose une formation en journalisme et communication centrée dans le domaine de la solidarité et du développement durable, dont notamment le développement de projets et de partenariats internationaux dans les ONG. Une composante importante du master compte créer des compétences digitales dans le contexte de la transformation du journalisme et de la communication dans le contexte de nouvelles technologies (Communication digitale, Nouvelles technologies et pratiques journalistiques).

Double Diplôme.
Depuis 2014, le master Médias, développement, société a développé un Accord de double diplôme avec le programme de master Communication, humanitaire et solidarité (ICOM, Université Lumière Lyon 2, France) qui permet à (maximum) 5 étudiants de suivre chaque année les cours du master partenaire (par une mobilité financée Erasmus) et d’obtenir, à la fin, le double diplôme des deux programmes de master. La sélection des 5 étudiants a lieu au premier semestre de la Ière année, la mobilité d’étude étant prévue au premier semestre de la IIe année (plus de détails sur l’accord dans le document ci-dessous).

Professeurs.
Parmi les professeurs de notre master on compte tant des professeurs avec une grande expérience dans l’enseignement et la recherche (professeur Émérite Daniela Roventa-Frumusani,  professeur Émérite Mihai Coman) que des professionnels du domaine des médias et de la Communication (Laurent Couderc, rédacteur en chef de la revue Regard).

Partenariat.
Au fil du temps, le master Médias, développement, société, a développé des partenariats avec les principaux acteurs francophones de Roumanie dont l’Agence universitaire de la Francophonie qui a soutenu constamment notre master, ainsi qu’avec l’Institut Français de Roumanie, l’Union de la Presse Francophone – Section Roumaine, la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Roumanie (CCIFER).

Internationalisation.
Des professeurs des universités françaises partenaires sont invités aux cours du master: MCF Dana Popescu-Jourdy (ICOM, Université Lyon 2), Prof. Nicolas Pélissier (SIC Laab – Université Côte d’Azur), MCF Pierre Morelli (Université Lorraine) et nos étudiants ont en permanence l’occasion de participer aux événements internationaux. Chaque année, des étudiants Erasmus et des étudiants internationaux rejoignent notre master pour créer des groupes d’étude divers et dynamiques.

Débouchées professionnelles.
Les diplômés de notre master pourront s’orienter vers le domaine de la communication institutionnelle et organisationnelle (notamment dans les ONG), dans les départements de communication des compagnies multinationales, ainsi que dans le domaine des médias ayant l’avantage de la pratique de la langue française, en plus des compétences communicationnelles, journalistiques et digitales acquises. Chaque année, des diplômés de notre master choisissent également de poursuivre une carrière dans le domaine de la recherche au niveau doctoral.

Des événements organisés avec la participation des étudiants et des professeurs du master:
● L’Université francophone d’été en sciences de la communication (éditions 2013-2021)
● Le cycle de conférence et ateliers La transparence démocratique (2017) et Le tournant 1989 (2018-2019), en partenariat avec l’Institut Français de Roumanie

Projets déroulés
● Soutien aux formations francophones en Europe centrale et de l’Est, 2012-2013 et 2017-2019 financés par l’Agence universitaire de la Francophone
● Atelier d’innovation pédagogique, financé par l’Agence universitaire de la Francophone (décembre 2019)
● Le programme européenne Erasmus+ CODES Communication, diversité, solidarité.

Programme:
Le curricula du master comprend tant des cours qui visent à développer les compétences dans le domaine de la communication comme Communication des organisations. Communication digitale ; Communication et développement durable (ONG); Communication, ressources humaines et leadership; Communication et globalisation; Gestion des projets; Projets applicatifs dans le domaine du développement durable; Conception et réalisation d’un projet de recherche/communication, tant que des disciplines qui offre une formation dans le domaine des médias : Journalisme et développement durable; Journalisme entrepreneurial; Journalisme spécialisé; Nouvelle technologies et nouvelles pratiques journalistiques; Médias et animation socio-culturelle, ainsi que des cours qui offre une base de départ pour un parcours au niveau doctoral : Anthropologie des médias; Genre et médias; Méthodes de recherche en sciences de la communication; Éthique et intégrité académique; Modernité et développement durable (v. également le document attaché ci-dessous).

À qui on s’adresse?
Le master Médias, développement, société s’adresse tant aux diplômés en licence de la Faculté de Journalisme et des Sciences (toute spécialisation) qu’aux diplômés en sociologie, sciences humaines ou artistiques (communication, lettres, langues étrangères, sciences sociales, sciences politiques, administratives, théâtre, etc.) à condition d’avoir les compétences en langue française (niveau moyen minimum).
Chaque année, à côté des étudiants roumains, des étudiants Erasmus, des étudiants en double diplôme et des étudiants internationaux intègrent les cours de notre master.

Admitere 2023 / Admission 2023

1. Probă scrisă: proiect de cercetare sau aplicativ în domeniul masterului (mass-media, comunicare, noile tehnologii, schimbare socială și dezvoltare durabilă dintr-o perspectivă comunicațională)

Candidata/candidatul va prezenta o propunere de proiect de cercetare sau de proiect aplicativ în domeniul mass media, dezvoltării durabile, noilor tehnologii, schimbării sociale. Lucrarea (de maximum 10 000 de caractere fără spații) va fi redactată în limba franceză, corp 12, Times New Roman, la un rând şi jumătate distanţă, format A4 şi va respecta standardele academice de redactare şi de citare. Pentru citări şi referințe bibliografice se recomandă utilizarea stilului APA. http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

Lucrarea va cuprinde:

 • motivaţia alegerii temei în raport cu importanţa acesteia pentru profesioniștii din media şi comunicare, pentru public, societate şi/sau cea/cel care elaborează lucrarea;
 • obiectivele cercetării/proiectului aplicativ;
 • corpusul de analiză şi metoda de cercetare/aplicare;
 • rezultatele aşteptate;
 • bibliografia.

Bibliografie orientativă recomandată / Bibliographie recommandée

 • Bougnoux, D. (2001) Introduction aux sciences de la communication, Paris, La Découverte
 • Coman, M. (2007). Introducere în sistemul mass-media (ediţia a III-a, Iaşi: Polirom.
 • Cardon, D. (2019). Culture numérique. Paris : Presses de Sciences Po.
 • Drăgan, I. (2007). Comunicarea. Paradigme și teorii, vol I și II. București: Rao.

N.B. La biblioteca FJSC există o donaţie de carte a Agenţiei Universitare a Francofoniei destinată cu prioritate studenților masteratului francofon.

Criteriile de evaluare la proba scrisă au în vedere documentarea corectă a temei (cu citarea corectă a surselor); argumentarea alegerii temei propuse; alegerea unei metode de cercetare sau de realizare adecvate; organizarea logică a propunerii de proiect de cercetare sau proiect practic.

2. Probă orală: probă de verificare a cunoștințelor de limbă franceză

3. Proba orală: interviu
Candidata/candidatul va prezenta motivația alegerii masterului și prezentarea proiectului de cercetare/aplicativ. Candidata/candidatul va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau de proiect practic.

Criteriile de evaluare la proba orală: competenţa lingvistică, prezentarea convingătoare a proiectului.

N.B. Examenul se desfăşoară integral în limba franceză. Prezentarea la proba orală/ interviu este precedată de proba de cunoaștere a limbii străine, evaluată cu calificativ: admis/vs/respins.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Concours d’admission: 3 épreuves

1. Épreuve écrite : projet de recherche ou appliqué dans le domaine du master déposé en ligne au moment de l’inscription, sur un lien qui sera annoncé sur le site.

Le candidat/candidat présentera une proposition de projet de recherche ou de projet appliqué dans le domaine des médias, du développement durable, des nouvelles technologies, du changement social dans une perspective communicationnelle. Le projet (maximum 10.000 signes, sans espaces) sera rédigé en français, en Times New Roman, 12, interlignage 1,5, format A4 et respectera les standards académiques de rédaction et de citation d’APA. Pour la citation et la bibliographie, on recommande l’utilisation du style APA.
http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

Les critères d’évaluation pour l’épreuve écrite visent la documentation correcte du thème (avec citation correcte des sources) ; l’argumentation du choix du thème ; le choix d’une méthode de recherche ou de réalisation appropriée ; l’organisation logique de la proposition du projet de recherche ou du projet appliqué.

Le projet comprendra:

 • la motivation du choix du thème et de son importance pour le domaine des médias et de la communication, pour le public, la société ainsi que pour celui/celle qui rédige le projet.
 • les objectifs de la recherche/du projet appliqué;
 • le corpus d’analyse et la méthode(s) de recherche/de réalisation
 • les résultats attendus;
 • bibliographie.

Bibliographie recommandée:

Bougnoux, D. (2001) Introduction aux sciences de la communication, Paris, La Découverte.
Coman, M. (2007). Introducere în sistemul mass-media (ediţia a III-a,  Iaşi: Polirom.
Cardon, D. (2019). Culture numérique. Paris : Presses de Sciences Po.
Drăgan, I. (2007). Comunicarea. Paradigme și teorii, vol I și II. București: Rao.

2. Épreuve orale: évaluation des connaissances de langue française

3. Épreuve orale: entretien sur la motivation du choix du master et présentation du projet de recherche/appliqué

La candidate/le candidat présentera les motivations du choix de ce programme de master et soutiendra devant la commission la proposition de projet de recherche ou de projet appliqué.

N.B. L’examen se déroulera intégralement en français. L’entretien est précédé par une épreuve d’évaluation de la connaissance la langue française sanctionnée par un qualificatif : « admis » ou « rejeté ».

Les critères d’évaluation pour l’épreuve orale: compétence linguistique, présentation argumentée du projet.

Le master Médias, développement, société est enseigné intégralement en français et propose une formation en journalisme et communication centrée dans le domaine de la solidarité et du développement durable, dont notamment le développement de projets et de partenariats internationaux dans les ONG. Une composante importante du master compte créer des compétences digitales dans le contexte de la transformation du journalisme et de la communication dans le contexte de nouvelles technologies (Communication digitale, Nouvelles technologies et pratiques journalistiques).

Depuis 2014, le master Médias, développement, société a développé un Accord de double diplôme avec le programme de master Communication, humanitaire et solidarité (ICOM, Université Lumière Lyon 2, France) qui permet à (maximum) 5 étudiants de suivre chaque année les cours du master partenaire (par une mobilité financée Erasmus) et d’obtenir, à la fin, le double diplôme des deux programmes de master. Les diplômés de notre master pourront s’orienter vers le domaine de la communication institutionnelle et organisationnelle (notamment dans les ONG), dans les départements de communication des compagnies multinationales, ainsi que dans le domaine des médias ayant l’avantage de la pratique de la langue française, en plus des compétences communicationnelles, journalistiques et digitales acquises. Chaque année, des diplômés de notre master choisissent également de poursuivre une carrière dans le domaine de la recherche au niveau doctoral.

N.B. À la bibliothèque de la FJSC on retrouve une donation de livres de la part de l’Agence universitaire de la Francophonie, destinés en priorité aux étudiants du master francophone.

Director program / Directrice programme
Lector dr. / Chargée de cours: Camelia Cușnir
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării
camelia.cusnir@fjsc.ro

MDS Doube diplôme visibilite

Plan MDS 2019

Plan de invatamant MEDIAS, DEVELOPPEMENT, SOCIETE

Plan MDS 2022-2024