Selecție centralizată pentru mobilități de studii Erasmus+CIVIS pentru anul academic 2023-2024

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 20.03.2023, s-a aprobat lansarea selecției centralizate pentru un număr de 250 de mobilități de studii ERASMUS+ în anul academic 2023-2024 în cadrul universităților partenere din Alianța CIVIS.
Selecția centralizată pentru mobilități de studii Erasmus+ în cadrul universităților partenere CIVIS are loc la nivelul Direcției Relații Internaționale (Biroul Erasmus+), pentru un număr 250 de mobilități ERASMUS+ CIVIS, prin transmiterea documentelor on-line în formularul disponibil AICI până la data de 26 aprilie 2023, ora 13:00 (ora României).
 
Mobilitățile de studii Erasmus+ CIVIS vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru pe durata anului academic 2023-2024 (grant 600 euro/lună). 
 
Precizăm că finanțarea Erasmus+ se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă. 
 
Mobilitățile de studii Erasmus+ CIVIS se pot efectua în cadrul a 9 universități partenere în cadrul Alianței CIVIS, conform locurilor alocate de acestea pentru Universitatea din București:
 • Aix-Marseille Université*,
 • Sapienza Universita di Roma,
 • National Kapodistrian University of Athens,
 • Eberhard Karls Universitaet Tuebingen,
 • Université Libre de Bruxelles,
 • Universidad Autónoma de Madrid,
 • Paris Lodron Universitat Salzburg,
 • Stockholm University*, 
 • University of Glasgow*.
* Termenul limită pentru aplicațiile pentru mobilități Erasmus+ CIVIS pe durata primului semestru 2023-2024 la Aix-Marseille Université și University of Glasgow este 10 aprilie 2023, aplicațiile transmise între 11 – 26 aprilie 2023 vor fi posibile pentru semestrul al doilea 2023-2024. Aplicațiile pentru mobilități în cadrul Stockholm University se pot derula numai pe durata semestrului al doilea 2023-2024.
 
Criterii de eligibilitate și selecție ale Universității din București pentru mobilități Erasmus+ CIVIS:
 • Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+;
 • să aibă rezultate academice remarcabile,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Plan* al programului de studii în instituția gazdă CIVIS – CIVIS Learning Agreement (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină de circulație internațională);
 • să prezinte cel puțin o recomandare*, justificată din punct de vedere academic, pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS. Recomandarea trebuie să fie din partea unui cadru didactic universitar, din facultatea respectivă sau din cadrul facultății/universității unde a finalizat studiile universitare anterioare (în cazul studenților aflați în anul 1 de studiu licență/master).
* Planul de studii trebuie validat de responsabilul Erasmus+ la nivel de facultate înainte de a fi trimis oficial către Biroul Erasmus+ în cadrul procesului de înscriere.
 
Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS, cât și criteriile academice indicate de acestea (liste disponibile AICI).
 
De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele universităților partenere CIVIS, este numărul maxim de mobilități posibile pentru studenți ai Universității din București, pentru respectivele facultăți/domenii/niveluri de studii.
 
Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus+ CIVIS, compusă din:
• Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice
• Membrii comisiei de selecție:
 1. Alina Cristovici, Director Relații Internaționale și Coordonator Instituțional Erasmus.
 2. Raluca Amza, responsabil Erasmus+ și Coordonator Instituțional CIVIS.
Comisia Centrală de Contestații pentru Selecția Erasmus+ CIVIS este compusă din:
• Președinte comisie de contestații: Conf. dr. Mugur Zlotea, Prorector Internaționalizare
• Membrii comisiei de contestații:
 1. Anca Stoica, responsabil Erasmus+.
 2. Beatrice Crăciun, responsabil Erasmus+.
Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:
 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior, inclusiv a semestrului 1 din 2022-2023,
 2. Motivația efectuării mobilității Erasmus într-o universitate CIVIS (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 3. Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 4. Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic universitar: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).
 5. Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.
Rezultele selecției se vor afișa după data de 5 mai 2023.
 
După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma formalitățile de pregătire și derulare a mobilității pentru anul academic 2023-2024. 
 
Precizări privind efectuarea mobilității Erasmus+:
 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă. 
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea 2023-2024 (condiționant de admiterea la master/doctorat).  
Precizări privind finanțarea ERASMUS+:
 • Se acordă pentru minim 3 luni de mobilitate în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitatea gazdă 2023-2024. 
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii). 
Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile aici și aici.
Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro.
Contact responsabil Erasmus+ în cadrul FJSC: lect. dr. Anca Anton, anca.anton@fjsc.ro
 
Mai multe informații despre procesul de selecție pentru mobilități puteți solicita și profesorului responsabil ERASMUS+ din facultate, lect. dr. Anca Anton, la adresa anca.anton@fjsc.ro. De asemenea, studenții FJSC interesați de mobilitățile Erasmus+ sunt invitați să se înscrie pe grupul de Facebook inițiat special pentru a facilita accesul la informații și răspunsuri: https://www.facebook.com/groups/erasmus.fjsc.ub
 
În plus, poate fi consultat și contul de Instagram https://www.instagram.com/erasmusfjsc/, dedicat experiențelor Erasmus la și de la FJSC.
 
Pentru susținerea studenților ce doresc să aplice, în perioada 27-31 martie 2023 va avea loc Săptămâna Erasmus la FJSC (detalii pe platformele de comunicare ale facultății).
 

Selecție centralizată mobilități ERASMUS+ CIVIS pentru anul universitar 2023-2024